Pre veľa ľudí je módny trend návratu k biopotravinám iba „objavovanie Ameriky“ či návrat k pôvodným princípom poľnohospodárskej výroby, ktoré si tí skôr narodení ešte veľmi dobre pamätajú. Slovensko má navyše výhodu v tom, že malí, súkromní producenti potravín tu vždy boli, sú a budú – ich produkty nepotrebujú žiadne úradné osvedčenia, že sú „bio.“ Sú nimi tradične odjakživa.

Na veľkosti záleží

Objavovanie objaveného k nám v podobe hnutia za zdravé potraviny začalo prenikať na počiatku 90. rokov, keď sa princípy socialistického poľnohospodárstva začali otriasať v základoch. Veľkovýrobe potravín so všetkými jej negatívnymi dôsledkami či už pre použité technológie, chemikálie alebo škodlivé zásahy do prírody, začal vyrastať zdatný súper s nespornou marketingovou výhodou. Postupné zavádzanie povinnosti zverejňovania podrobných informácií o potravinárskych výrobkoch priamo na ich obaloch znamenalo ďalšie plusové body pre biopotraviny.

Silná konkurencia

Hoci sa biopotraviny (v dnešnom ponímaní) na našom trhu objavujú už vyše tridsať rokov, stále sa voči veľkopriemyselným poľnohospodárskym produktom nedokázali presadiť tak výrazne, ako by očakávalo. Dôvodov je viacero, ale hlavné sú dva – reakcia veľkovýrobcov a cena. Veľkovýrobcovia totiž tiež pochopili, že biovýroba im môže priniesť benefit vyššej konkurencieschopnosti a neostali sedieť so založenými rukami. Tam, kde sa to dalo, zmenili produkčné technológie tak, aby sa ich výrobky čo najviac približovali k etikete „bio.“ V mnohých prípadoch stačilo, keď zredukovali použitie škodlivých látok v obsahu produktov či pri ich výrobe.

Nie každý na to má

Asi najvážnejší hendikep pre biopotraviny predstavuje ich cena, ktorá je podstatne vyššia ako u veľkovýrobných produktov. Napriek štedrým dotáciám je totiž výroba biopotravín zo svojej podstaty nákladovo neporovnateľne drahšia. Biopotraviny si preto môžu dovoliť najmä ľudia s vyššími príjmami, ktorí tvoria menšiu časť konzumentov. Zároveň ide o ľudí s vyšším vzdelaním, ktorí sú ochotní investovať do svojho zdravia. Väčšina ľudí si však drahšie biopotraviny stále nemôže dovoliť. Vyberajú si podľa ceny a spoliehajú sa na to, že ich regulačné mechanizmy ochránia pred nekvalitnými potravinami z najnižších cenových kategórií.  

Prísne pravidlá...

Prvé ekofarmy vznikli na Slovensku v 90. rokoch minulého storočia. Museli splniť podmienku, že budú hospodáriť podľa pravidiel organického poľnohospodárstva platných pre územie Slovenskej republiky. Norma bola vydaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR podľa základných princípov a pravidiel ekologického poľnohospodárstva deklarovaných medzinárodnou organizáciou IFOAM. V súčasnosti (k 31.1.2022) Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP) registruje 1220 subjektov v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby (z toho 875 s pôdou). Celková výmera činí 250 tis. ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje cca 11,5 % poľnohospodárskej pôdy SR.

... a prísna kontrola

Ak je žiadateľ zaradený do systému EPV (ekologická poľnohospodárska výroba) podlieha povinnej kontrole, ktorú hradí z vlastných zdrojov na základe zmluvy medzi ním a kontrolnou organizáciou. Inšpektor kontroluje dodržiavanie všetkých zákonných pravidiel pre výrobu, spracovanie, balenie, skladovanie, označovanie a predaj bioprodukcie, vrátane vedenia presnej dokumentácie o všetkých vykonaných operáciách a účtovníctva.

Zdravie s pečiatkou

Po kontrole subjektu inšpekčná organizácia postúpi výsledky ÚKSÚP-u. Na základe dodržania všetkých pravidiel ústav vydá žiadateľovi osvedčenie o konverznom (prvé dva roky), resp. ekologickom pôvode produkcie. Za bioprodukt sa totiž smie označiť iba taká plodina, ktorá vyrastie na pôde, na ktorej sa preukázateľne za posledné dva roky nepoužívali žiadne chemické látky. Vylúčením syntetických hnojív, pesticídov, farmaceutík, genetických manipulácií a dalších postupov ekologické poľnohospodárstvo zabezpečuje zdraviu prospešné potraviny.

Nie je bio ako bio

Ak si chcete teda dopriať skutočne zdravé a kvalitné biopotraviny, mali by ste vedieť, že pri ich pestovaní a výrobe sú zakázané nasledujúce kroky:

— používanie syntetických hnojív, herbicídov, pesticídov, regulátorov rastu, desikantov a iných chemických látok,

— aplikovať hnojovicu na voľnú pôdu s výnimkou predsejbového termínu a aplikovať hnojovicu a močovku na zamrznutú pôdu,

— používanie osevných postupov, ktoré predpokladajú vstupy rýchlo rozpustných priemyselných hnojív a chemických prípravkov na ochranu rastlín, pestovanie plodín v monokultúrach,

— podávanie liekov zdravým zvieratám, ako i paušálne podávanie profylaktických prípravkov,

— celoročné ako aj roštové ustajnenie hovädzieho dobytka, bezpodstieľkové spôsoby, príp. spôsoby ustajnenia dobytka s úsporným podstieľaním,

— uplatnovanie klietkových technológií s obmedzeným pohybom zvierat, spôsoby chovu s trvalým pobytom zvierat v uzavretých priestoroch bez možnosti pobytu vo výbehoch alebo pastvy,

— rutinné a paušálne pridávanie minerálnych prípravkov, vitamínových preparátov a iných aditív ako napr. stimulátory rastu, antikokcidiká, syntetické schutňovadlá, farbivá,

— používať na skrmovanie akékoľvek produkty od zvierat ošetrovaných antibiotikami v priebehu liečby a počas ochrannej doby,

— pridávať do krmiva trus, hnoj, nekrmovinové prísady (napr. zeolity), podstieľku z chovov hydiny, močovinu, rybiu múčku a rybie produkty prežúvavcom,

— balenie sušeného ovocia, zeleniny, ovocných a zeleninových štiav, džemov, nátierok, mäsa a mlieka do plastov (okrem polyetylénu).

— balenie syra a mliečnych výrobkov do hliníkových fólií,

— používanie regulátorov rastu, fungicídov, insekticídov, inhibítorov klíčenia, chemických fumigantov alebo pesticídov na skladovaných produktoch,

— používanie všetkých syntetických konzervačných látok, farbív, ochucovadiel, emulgátorov a dalších syntetických látok.

 Ak ste si istí, že vaša biopotravina sa dokázala vyhnúť všetkým uvedeným nástrahám, želáme pevné zdravie a dobrú chuť!

Bioprodukty

sú rastlinné a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby. Spĺňajú všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Bioprodukt je napr. dopestované obilie, zelenina, doplnkové potraviny, krmivá, ďalej vychované zvieratá ako kurčatá, ovce ap., ale i vajcia ekologických sliepok. Ako bioprodukt možno označovať len také rastlinné a živočíšne výrobky, na ktoré bolo vydané osvedčenie o ekologickom pôvode bioproduktu.

Biopotraviny

sú potraviny, ktoré sú vyrobené výhradne z bioproduktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov. Obsahujú však najmenej 95 % zložiek potravín pochádzajúcich z bioproduktov s osvedčením o ekologickom pôvode.

Biopotraviny sú napr. čaje, müsli, cestoviny, chlieb, pečivo, šaláty, hotové jedlá...

V skutočnosti to znamená, že ekologické produkty a výrobky musia vyhovovať všetkým, všeobecne platným hygienickým a potravinárskym normám pre bežné potraviny a naviac, musia dodržiavať pravidlá pre ekologické poľnohospodárstvo.

Ako biopotravinu možno označovať len také potraviny, na ktoré bolo vydané osvedčenie biopotraviny.

Na základe certifikátu sa musia bioprodukty označiť:

- Logom bioproduktov

- slovami „vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve“,

- číselným kódom certifikačného orgánu.

- nepovinne textom "bio" alebo "eko",

Kontrolou v systéme EP je podľa zákona poverený a zodpovedný ÚKSÚP (Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky), ktorý ju vykonáva prostredníctvom inšpektorov. Priamu kontrolu výrobcov a spracovateľov evidovaných v systéme EP vykonávajú na našom území dve inšpekčné organizácie:

NATURALIS SK  s.r.o. - www.naturalis.sk

Biokont CZ, s.r.o. - www.biokont.sk