Filozofia novej legislatívy – znečisťovateľ platí, ktorá sa začala vlani zavádzať do praxe, ostáva zachovaná. Podnikateľ sa, inak povedané, musí finančne postarať o výrobok v čase, keď sa stane odpadom. Uvedené opatrenie postupne prináša svoje výsledky, avizovalo ministerstvo životného prostredia. „V roku 2014 dosiahla miera recyklácie na Slovensku 10 %, v roku 2015 už 15 % a v roku 2016 až 23 %,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Štát si od novely zákona o odpadoch sľubuje sprehľadnenie systému odpadov a zníženie administratívy, ktoré má pocítiť približne 2 500 malých podnikateľov a živnostníkov. Podnikatelia, ktorí za rok uvedú na trh menej ako 100 kg obalových či neobalových výrobkov, už nebudú musieť plniť všetky povinnosti. Stačí sa jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu o odpade a údaje ročne nahlasovať envirorezortu.

Zmeny nastanú aj v prípade drobného stavebného odpadu. Konkrétne obce budú mať na výber zaviesť množstvový zber tohto druhu odpadu – to znamená, že výška poplatku bude priamo úmerná množstvu vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo obce budú môcť zaviesť paušálny poplatok za tento odpad. Obec tak bude mať možnosť vybrať si taký systém, ktorý bude pre ňu a jej obyvateľov najvhodnejší.

Vybrané zmeny, ktoré sa dotknú takmer každej firmy: 

A. Ak uvádzate na trh do 100 kg obalov ročne, niektoré povinnosti vám odpadnú

Pokiaľ ste fyzická alebo právnická osoba a balíte zákazníkom tovar do obalov pri jeho predaji, podľa zákona o odpadoch ste výrobcom obalov. Týka sa to v praxi takmer každého výrobcu, či už prevádzkujete stánok rýchleho občerstvenia, máte maloobchodnú predajňu, alebo e-shop. A ako výrobcovia obalov máte množstvo povinností, ktoré vám ukladá legislatíva...

Čo sa má zmeniť od roku 2018:

Novela vychádza v ústrety malým výrobcom obalov. Ak títo uvedú na trh na Slovensku v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, od roku 2018 nebudú musieť zabezpečovať zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedli na trh alebo distribuovali. Splnenie tejto povinnosti si v praxi malí podnikatelia povinne museli zabezpečovať uzatvorením zmluvy s odpadovou spoločnosťou, čo ich stálo množstvo financií. Od budúceho roka túto povinnosť mať nebudú.

Čo treba plniť aj naďalej:

– Naďalej sa treba registrovať na rezorte životného prostredia. Ešte pred uvedením prvého obalu na trh musí výrobca obalov doručiť písomnú žiadosť na ministerstvo a takto požiadať o zápis do Registra výrobcov obalov.

 – Na pleciach firiem aj naďalej zostáva priebežné vedenie evidencie o obaloch a ohlasovanie údajov z nej rezortu životného prostredia. Treba v nej osobitne viesť evidenciu pre každý materiál, z ktorého je obal vyrobený (plast, sklo, papier, kov a iné), nezabúdať uvádzať hmotnosť obalov a plastové tašky je nutné evidovať osobitne podľa hrúbky ich steny. 

B. Menšie povinnosti pre podnikateľov produkujúcich do 100 kg neobalových výrobkov

Za výrobcu neobalových výrobkov sa považuje každý podnikateľ, ktorý uvádza na trh neobalový výrobok. Aj vy sa ním môžete stať celkom jednoducho. Napríklad ak si vytlačíte reklamný leták, vizitku, brožúru či firemný katalóg, alebo si ich objednáte u inej firmy. Podľa zákona o odpadoch sa musíte zapísať do registra výrobcov neobalových výrobkov vedeného rezortom životného prostredia ešte pred uvedením prvého neobalového výrobku na trh. Ak si túto povinnosť nesplníte, hrozí vám pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.

Čo sa má zmeniť od roku 2018:

V súčasnosti musíte mať uzatvorenú zmluvu s odpadovou firmou a platíte jej za to, že za vás zbiera a spracováva odpad z neobalových výrobkov. Od nového roka sa vám podmienky zlepšia. Ak uvediete na slovenský trh menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, po novom sa na vás nebude vzťahovať povinnosť zabezpečovať ich zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu či zneškodnenie takýchto odpadov.

Čo musíte splniť aj naďalej:

Administratívne povinnosti sa nerušia. Naďalej musíte požiadať rezort životného prostredia o zápis do registra výrobcov neobalových výrobkov, a to ešte pred tým, ako uvediete na trh prvý neobalový výrobok. Ďalej vám ostáva povinnosť viesť evidenciu o neobalových výrobkoch a ohlasovať údaje z nej envirorezortu.

Tip redakcie: Po novom náročnejšia výpoveď – v neprospech firiem

Podľa predchádzajúceho znenia zákona o odpadoch môže výrobca obalov alebo výrobca neobalových výrobkov vypovedať povinne uzatvorenú zmluvu s odpadovou spoločnosťou len ak táto porušila svoje povinnosti. Výpovedná lehota je 30 dní. Bez uvedenia dôvodu môžete túto zmluvu vypovedať len k 31. decembru daného roka, pričom výpoveď musíte odpadovej firme doručiť najneskôr 60 dní pred ukončením zmluvy. Po novom budú musieť podnikatelia bezdôvodnú výpoveď zmluvy doručiť odpadovej firme najneskôr do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

Zdroj: TASR, podnikajte.sk
 

Názory z praxe: Stratégia firiem v oblasti odpadov

Otázka: Čo robí vaša firma dlhodobo v oblasti zberu a recyklácie odpadu, aby pomáhala riešeniu problému s odpadom?

Judita Smatanová, manažérka korporátnych vzťahov a hovorkyňa, Heineken Slovensko

Náš medzinárodný koncern si v roku 2010 vytýčil ambiciózny cieľ – stať sa do roku 2020 „najzelenšou“ pivovarníckou spoločnosťou na svete. V tejto oblasti podnikáme konkrétne kroky. Už roky sa venujeme recyklácii odpadov a znižovaniu spotreby všetkých druhov energií, ako aj spotreby vody. Hurbanovský pivovar separuje všetky vznikajúce odpady a viac ako 99 % ich ide na recykláciu (sklo, papier, plastové fólie, plechovky, odpadové drevo, železný šrot). Okrem toho zhodnocujeme využiteľné odpady vznikajúce pri výrobe sladu a piva, či už v sladovni alebo pivovare.

Pracujeme s vodou získavanou z vlastných studní v areáli pivovaru, pričom vznikajúcu odpadovú vodu likvidujeme vo vlastnej čističke. Pri biologickom odbúravaní znečistenia vody sa tvorí bioplyn s vysokým obsahom metánu, ktorý sa zbiera do zásobníka. Tento ďalej spaľujeme v kogeneračných jednotkách, kde sa jeho energia premieňa na energiu elektrickú. Pri tomto procese sa navyše vytvára odpadové teplo, ktoré tiež nevyjde nazmar. Využíva sa na predohrievanie vstupnej odpadovej vody. Doteraz sme týmto spôsobom vyrobili viac ako dva milióny kilowatthodín elektrickej energie.

Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland

Dlhodobo sa snažíme maximalizovať množstvo zrecyklovaného odpadu a tým ho minimalizovať. Každý nový zamestnanec je školený na správne triedenie odpadov a motivujeme ho prostredníctvom internej súťaže o najekologickejšiu predajňu. Triedime papier, plasty, fólie, kovový odpad, živočíšny odpad, bio odpad, PET fľaše a batérie. Každá z týchto komodít je využívaná na ďalšie spracovanie a nekončí na skládkach. Na predajniach využívame najmodernejšie technológie v oblasti recyklácie odpadov. Triedenie odpadov je súčasťou každodenného života na predajniach, v logistickom centre, ako aj v administratívnych budovách.

Ekologické riešenia sa snažíme nájsť aj v oblastiach, v ktorých takéto riešenia nie sú príliš bežné, napríklad pri starom oblečení. Najjednoduchšie riešenie by bolo dať ho spáliť. My sme si však zvolili ťažšiu cestu a podarilo sa nám s pomocou partnera staré oblečenie zrecyklovať. Pre ekologické využívanie odpadov sú však dôležití aj naši zákazníci, preto na každej predajni sú umiestnené triediace boxy na komunálny odpad.

Roman Bojko, Sustainability manager IKEA pre región CZ/HU/SK

Snažíme sa vytvárať pozitívny vplyv na ľudí a planétu, chceme byť lídrom v spracovaní odpadov a ich opätovnej premene na zdroje. V našej spoločnosti v Bratislave realizujeme oblasť nakladania s odpadmi v spolupráci so zmluvnými partnermi. Odpad, ktorý v rámci svojej prevádzky vyprodukujeme, sa následne separuje a recykluje, alebo putuje na energetické zhodnotenie.