Mnohým živnostníkom zmena legislatívy umožňuje „reštartovať“ ich život, ako aj podnikanie. Pri splnení podmienok sa naozaj zbavia dlhov a nebudú postihovaní exekúciami. Formy bankrotu sú v podobe speňaženia majetku alebo splátkového kalendára.

Inštitút osobného bankrotu splnil účel

Účelom zmien v uvedenom zákone bolo podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej dať druhú šancu tým, ktorí sa či už z vlastnej viny, alebo aj nie, ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať. „Vďaka úprave si ľudia môžu vyriešiť svoju situáciu formou dostupnejšej možnosti oddlženia. Nezáleží pritom, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovke alebo obchodnej spoločnosti.

„Zbaviť sa dlhov“ môžu jednou z dvoch alternatív: konkurzom alebo splátkovým kalendárom,“ avizovala pri zavádzaní
týchto noviniek prostredníctvom svojho rezortu. Nový mechanizmus oddlženia zvyšuje podľa nej ochranu dlžníka aj dostupnosť vymaniť sa z dlhovej pasce, na druhej strane nijako neznižuje uspokojenie oprávnených
nárokov veriteľov.

Mnohí živnostníci v dlhoch, aj kvôli odberateľom

Najčastejším dôvodom vyhlásenia osobného bankrotu je podľa advokáta Milana Ficeka z advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková to, keď sa dlžník dostane do špirály dlhov a nedokáže sa z nej časom dostať.

Dlhy sa mnohým stále navyšujú a novými zákazkami platia staré záväzky. Ak živnostník nie je schopný plniť si svoje záväzky včas, hrozí mu riziko súdnych sporov, ktoré často vyústia až do exekúcie. Niekedy sa však živnostníci do platobnej neschopnosti dostanú aj s pričinením iných subjektov, napríklad ak im ich zákazníci včas nevyplatia faktúry a oni nemajú peniaze na vyplatenie faktúr, ktoré im vystavili ich dodávatelia.“

Ide najmä o prípady, ak podnikatelia majú jedného odberateľa, teda sú to rôzni malí živnostníci. Ich odberateľovi nezaplatí dodávateľ, potom sa nezaplatené faktúry reťazia. Dopláca na to ten posledný v rade...

Zastúpenie Centrom právnej pomoci či advokátom

Ako dlho vlastne trvá vyhlásenie osobného bankrotu? Dĺžka celého procesu je relatívna a môže sa líšiť. Záleží najmä na dlžníkovi a jeho prístupe. Podľa novej právnej
úpravy musí byť tento zastúpený Centrom právnej pomoci alebo centrom určeným advokátom. V prvom prípade možno podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na
určenie splátkového kalendára.

Na začiatok je potrebné posúdiť situáciu dlžníka a či spĺňa zákonné podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu, čo zaberie istý čas. Potom záleží na ňom, ako rýchlo doloží Centru právnej pomoci všetky potrebné doklady, ktoré sa prikladajú ako prílohy k návrhu,“ radí advokát Milan Ficek.

Po podaní návrhu má súd 15 dní na rozhodnutie. Môže rozhodnúť buď tak, že návrh odmietne, alebo že vyhlasuje konkurz, respektíve určuje splátkový kalendár. Týmto
rozhodnutím poskytuje ochranu dlžníkovi pred veriteľmi. Priamo v tomto rozhodnutí určí, že sa dlžník zbavuje dlhov, zároveň ustanoví správcu a veriteľov vyzve, aby
prihlásili svoje pohľadávky.

Zjednodušenie celého postupu oddlženia

Najmarkantnejšou zmenou oproti starej právnej úprave je, že tento proces sa už nerozdeľuje na konkurz a oddlženie a nevyžaduje sa už ani žiadna trojročná skúšobná
doba. Súd vo svojom rozhodnutí o vyhlásení konkurzu alebo o určení splátkového kalendára podľa Milana Ficeka zároveň rozhodne o oddlžení, čo znamená, že sa dlžník
zbavuje svojich dlhov.

„Azda najväčším prínosom tejto novely je zjednodušenie celého postupu oddlženia. Dlžník už nemusí čakať na uplynutie 3-ročnej skúšobnej doby na to, aby mohol byť oddlžený. Neplatí 70 percent zo svojho príjmu správcovi. Novinkou je aj možnosť požiadať o pôžičku od Centra právnej pomoci,“ spresňuje Milan Ficek. Táto pôžička má slúžiť na úhradu odmeny správcovi konkurznej podstaty. Nakoľko ide o pôžičku, dlžník bude musieť túto sumu Centru do dohodnutej doby vrátiť.

Takúto možnosť možno opäť len privítať, pretože ide o ďalšie uľahčenie prístupu k oddlženiu. V podstate je možné už do 15 dní od podania návrhu získať rozhodnutie, ktorým sa zabráni exekútorom, aby siahali na mzdu povinného,“ tvrdí advokát.

Dlžník by sa mal snažiť uhradiť dlh v lehote splatnosti, ktorú si dohodol s veriteľom. Ak by tak neurobil, riskuje súdne a následne exekučné konanie i s tým spojené obmedzenia
pri nakladaní s majetkom. V každom prípade by sa mal pokúsiť dohodnúť s veriteľom, že mu časť dlhov odpustí, táto dohoda však musí byť písomná.

Celý článok si prečítate v časopise Zisk manažment 11/2017.