Momentálne registrujeme v Slovenskej republike 25 kúpeľných miest, v ktorých pôsobí 31 kúpeľných podnikov. Starostlivosť, ktorú poskytujú, je integrálnou súčasťou zdravotníckej starostlivosti, využíva najmodernejšie poznatky vedy a výskumu z oblasti balneológie, fyzikálnej medicíny, zdravej výživy a liečebnej rehabilitácie. Je zameraná nielen na bezprostrednú a následnú kúpeľnú starostlivosť, ale i na prevenciu širokej škály ochorení.

Kúpeľné prostredie je balzám

Kúpeľné miesta majú vybudované kúpeľné prostredie s dostatkom kultivovanej zelene, oddychových zón. Súčasťou kúpeľov sú aj športoviská, kultúrne zariadenia, gastronomická ponuka, klimaticky príjemné prostredie s vysokou kvalitou ovzdušia. Pre vysokú kvalitu prostredia a infraštruktúry sú vyhľadávanými centrami pre konanie konferencií, kongresov, festivalov či miestami pre rekreáciu a odpočinok zdravých ľudí.

Podmienky sú jasné

Pôsobenie a registrácia kúpeľov je podmienená existenciou zákonom uznaných prírodných liečivých zdrojov. Patria sem najmä minerálne a termálne vody, bahno, a tiež špecifická klíma vrátane jaskynného prostredia. Liečivé a termálne vody sa využívajú na pitné kúry, kúpele inhalácie či výplachy, tzv. peloidy, ako bahno či rašelina zasa pre zábaly a obklady. Pri liečbe respiračných a alergických ochorení pomáha pobyt v klimatických kúpeľoch s vysokohorskou či horskou klímou alebo pobyt v mikroklíme prírodných jaskýň.

Nielen liečba

To všetko na Slovensku máme k dispozícii a využitie týchto prírodných zdrojov má dlhoročnú tradíciu. Na pobyt v kúpeľoch sme si už akosi zvykli, či už ide o rehabilitačné pobyty po prekonaní nejakej choroby alebo liečebné kúry pri chornických onemocneniach. V posledných rokoch sa však zvyšuje počet kúpeľných hostí, ktorí si do kúpeľov prichádzajú len tak oddýchnuť, zrekreovať sa. Ako vyplýva zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), počet ľudí odliečených v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti každoročne rastie, a to najmä zásluhou tuzemských pacientov, ktorí si pobyt platia sami.

Limitom býva cena

Na druhej strane však klesá počet prenocovaní, pretože samoplatcovia uprednostňujú (zrejme i kvôli cene) pobyty do 7 dní. Ľudia, ktorí si svoj pobyt v kúpeľoch hradia sami, tvoria asi 40 % návštevníkov. Necelá polovica z nich prichádzala zo zahraničia, hlavne z Českej republiky, Nemecka, Poľska či Ruska. Minulý čas je v tomto prípade potrebný, pretože všetko, i ročný počet takmer 200 tisíc kúpeľných hostí, drasticky narušila kovidová pandémia. Čísla za posledné dva roky pre istotu nik nezverejňuje...

Zanedbávaný klenot?

Čo však koronakríza akcelerovala, je roky trvajúca diskusia o tom, či je slovenské kúpeľníctvo dostatočne podporované zo strany štátu a najmä zdravotných poisťovní. Na vysvetlenie treba hneď na začiatku pripomenúť, že väčšina slovenských kúpeľov je dnes v súkromných rukách. Ak hovoríme o relaxačných pobytoch samoplatcov, všetko je v poriadku a trh sa riadi ponukou a dopytom. Iná situácia však nastáva v prípade pacientov, ktorí majú kúpeľné procedúry indikované lekárom. Kým zdravotné poisťovne ešte pred 25 rokmi uhrádzali sto percent nákladov na kúpeľnú liečbu, postupom rokov sa ich príspevok stále zmenšuje a dnes je už menej ako 50%...

Pre zdravú populáciu

Podľa zistenia Asociácie slovenských kúpeľov (ASK) sa počet návrhov na liečbu schválených zdravotnými poisťovňami neustále znižuje. Asociácia pritom poukazuje na fakt, že Slovensko je krajinou s výnimočným bohatstvom v podobe prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie. Index počtu rokov prežitých v zdraví (HLY) ho však spolu s Lotyšskom radí na posledné miesta v Európe. Zatiaľ čo očakávaná doba dožitia bez zdravotného obmedzenia je v rámci EÚ v priemere 61,8 roka u žien a 61,4 roka u mužov, slovenský ukazovateľ hovorí o 54,6 roka v prípade žien a 55,5 roka v prípade mužov. Česi sú pritom na tom o 10 rokov lepšie.

Všestranný prínos

Zástupcovia asociácie zároveň upozorňujú, že na liečenie pomocou liekov dáva Slovensko 27 % všetkých výdavkov na zdravotníctvo, pričom európsky priemer predstavuje 16 %. „Na kúpeľnú starostlivosť nejde ani jedno celé percento. Chceme šetriť na kúpeľnej starostlivosti, keď tam ide 0,8 % všetkých výdavkov na zdravotníctvo? Stačilo by 1 % zobrať z výdavkov na farmakoterapiu a môžeme poskytnúť kúpeľnú starostlivosť o polovicu viac našim občanom,“ zdôraznila jej predsedníčka MUDr. Janka Zálešáková.

Investujme do svojho zdravia

V slovenských kúpeľoch sa podľa Zálešákovej na zdravotnú starostlivosť využíva len asi 60 % kapacity lôžok. Vzhľadom na to, že podpora rozvoja slovenského kúpeľníctva je súčasťou programového vyhlásenia vlády, asociácia sa už niekoľko rokov snaží cez vládu presadiť opatrenia, ktoré by prispeli k zmene postoja zdravotných poisťovní i revíznych lekárov. Okrem benefitov v oblasti zdravotnej starostlivosti pre nás všetkých by to znamenalo i citeľnú podporu pre domáci cestovný ruch, investície do rozvoja kúpeľov, zamestnanosť a oblasť napojených služieb.

Pomoc by sa zišla

Naviac, v súčasnej katastrofálnej situácii spôsobenej pandémiou, je znova na stole otázka zníženia sadzby dane z príjmu pre segment kúpeľníctva na úroveň 10 % či možnosť odpočtu DPH. Slovenské kúpele by tak mohli ešte účinnejšie prispievať k finančne nenákladnému spôsobu boja proti civilizačným chorobám ako sú obezita, cukrovka, depresia, rakovina, kardiovaskulárne choroby, respiračné ochorenia či choroby pohybového aparátu. Naviac, momentálne môžu ponúknuť i veľmi aktuálnu kúpeľnú liečbu nežiaducich následkov po prekonaní ochorení COVID-19.

Pomoc po Covide

Ochorenie COVID-19 u mnohých ľudí zanecháva dlhodobé zdravotné ťažkosti, ktoré je potrebné riešiť čo najskôr. Jednou z ciest ako postkovidovým pacientom pomôcť je rehabilitačná starosltivosť v liečebných kúpeľoch. Hrozba, že niektoré vážne chronické poruchy zdravia o 10 rokov budeme dávať do súvislosti s prekonaním ochorenia COVID-19 je veľmi aktuálna. Lekári na celom svete sú už dnes konfrontovaní so širokou paletou chorobných príznakov, ktoré sa rozvinuli až po prekonaní infekčnej fázy ochorenia.

Nýsledky netreba podceňovať

Je veľmi znepokojujúce, že sa to netýka len pacientov, ktorí museli byť dlhodobo hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti, alebo boli pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Orgánové poškodenia a psychické zmeny, ktoré neboli prítomné pred infekciou môžu postihnúť aj tých, ktorí prekonali ochorenie v  domácej liečbe a priebeh akútnej fázy ochorenia sa u nich prejavoval ako mierny, či stredne ťažký.

Najčastejšie ťažkosti

Paleta  dlhotrvajúcich zdravotných ťažkostí po prekonaní COVID-19 je veľmi široká a nie je viazaná len na dýchacie cesty. Respiračné problémy dokonca nie sú tie najčastejšie. Následné ťažkosti môžu postihnúť takmer všetky orgány ľudského tela ako srdce, cievy, periférne nervy, mozog, obličky, kĺby a svaly, orgány tráviaceho systému, čo sa následne prejaví zmenou ich funkcie a často úpornými bolesťami.

Fyzické i psychické riziká

Niektoré orgánové zmeny môžu mať naozaj závažný charakter a môžu byť príčinou invalidity v budúcich rokoch, samozrejme s celospoločenskými negatívnymi dopadmi na kvalitu pracovnej sily, zvýšených výdavkov na zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie. Mimoriadne závažné sú aj sprievodné prejavy ťažkej únavy, ktorá limituje všetky aktivity, poruchy spánku, apatia, demotivácia, depresia, úzkosť.

Podmienky

Kúpeľná starostlivosť u postkovidového syndrómu je klasifikovaná ako následná zdravotná starostlivosť, obyčajne po 8-12 týždňoch po ukončení akútnej fázy ochorenia COVID-19 a pri pretrvávaní závažných zdravotných problémov, ktoré limitujú bežné denné aktivity. Od apríla 2021 sú stavy po prekonaní COVID-19 zaradené do indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť s úhradou z verejného zdravotného poistenia. Dĺžka kúpeľnej starostlivosti hradenej zdravotnými poisťovňami je 21 dní, liečbu treba absolvovať do 12 mesiacov od ukončenia akútnej fázy ochorenia.

Čo všetko kúpele ponúkajú

Všetky kúpeľné podniky na Slovensku majú rozhodnutím MZ SR schválené indikačné spektrum, podmienené personálnym, materiálnym a technickým vybavením. Kúpeľná starostlivosť o pacientov s postcovidovými ťažkosťami je vždy komplexná ústavná zdravotná starostlivosť v medicínskom odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a zahŕňa:

— balneoterapiu – využitie lokálneho uznaného zdroja prírodnej liečivej vody na vnútorné a vonkajšie procedúry

 klimatoterapiu – v lokalite kde sú uznané klimatické podmienky vhodné na liečenie

— fyzioterapiu – široká škála metodík pohybovej liečby

— ergoterapiu – nácvik najmä jemnej motoriky a sebaobsluhy

 —fyzikálnu liečbu – veľmi široká škála procedúr (teploliečba, vodoliečba, elektroliečba, mechanoterapia, elektroliečba,  svetloliečba, oxygenoterapia a iné), čo umožňuje individuálny program pre každého pacienta.

Možnosti aj pre samoplatcov

Ak ide o pacienta, ktorý má len mierne postkovidové zdravotné problémy, nespĺňa zdravotné kritériá pre hradenú kúpeľnú starostlivosť a má záujem o kúpeľnú liečbu, môže si liečbu hradiť z vlastných prostriedkov ako samoplatca. Všetky potrebné informácie získa priamo v kúpeľnom podniku, ktorý si vyberie. Zoznam a indikačné zameranie jednotlivých kúpeľov nájde na webovej stránke Asociácie slovenských kúpeľov, odkiaľ sa preklikom dostane priamo na stránky všetkých slovenských kúpeľov.

Naše bohatstvo z útrob Zeme

Prírodné liečivé vody vyskytujúce sa na Slovensku:

▪ Hydrogénuhličitanové sodné

▪ Hydrogénuhličitanové vápenato-horečnaté

▪ Síranové vody sodné, vápenaté, horečnaté

▪ Zmiešané hydrogénuhličitanovo-síranové

▪ Sírne termálne a sírne studené

▪ Uhličité termálne a uhličité studené vody

▪ Soľanky termálne a studené

▪ Jódové vody

▪ Akratotermy