Čo sa mení pri transferových cenách

Najzásadnejšia zmena, ktorú ministerstvo financií navrhuje v novele zákona o dani z príjmov a ktorá by mala po schválení začať platiť od 1.1.2023, sa týka firiem (daňovníkov), ktoré nemajú nastavené transferové ceny na princípe nezávislej ceny a nachádzajú sa mimo vnútrokvartilového rozpätia. Ide o štatistické rozpätie, v ktorom sa nachádza napríklad ziskovosť vybranej vzorky spoločností a obsahuje dolnú hodnotu, hornú hodnotu a stred (medián). V takomto prípade môže správca dorubiť daň z príjmov podľa strednej hodnoty (mediánu) zistených nezávislých porovnateľných hodnôt.

Ako sa vypočítava dorubená daň z porovnateľných hodnôt (modelový príklad): Z databázy spoločností, ktorú má k dispozícii aj finančná správa, si kontrolóri vytiahnu na základe rôznych kritérií vzorku spoločností, u ktorých idú zisťovať ziskovosť za konkrétne obdobie. Vyberú si napríklad výrobné spoločnosti podnikajúce vo výrobe baliaceho materiálu a zistia, že za obdobie posledných 5 rokov dosahovali najnižšiu ziskovosť 3 %, najvyššiu 7 % a medián (stredná hodnota) je 5 %. Ak spoločnosť, ktorá je predmetom daňovej kontroly, bude mať ziskovosť mimo týchto hodnôt, daňový úrad jej dorubí daň na úrovni 5% ziskovosti.

Do zákona sa pravdepodobne doplní ešte možnosť, že v rámci daňovej kontroly môže daňovník preukázať vzhľadom na okolnosti ako vhodnejšiu úpravu na inú hodnotu v rámci daného rozpätia nezávislých hodnôt, a ak mu to daňový úrad uzná, základ dane sa upraví podľa tejto hodnoty. Ak daňovník vo vyššie uvedenom príklade preukáže, že ziskovosť na úrovni 3 % je vhodnejšia na základe ekonomických argumentov a analýzy, môže daňový úrad akceptovať aj túto nižšiu hodnotu.

Čo a koho kontroluje Finančná správa

Zamestnanci finančnej správy sa pri kontrolách zameriavajú na výrobné firmy, ktoré sú účtovne niekoľko zdaňovacích období v strate. „Máme informácie od viacerých klientov, že daňoví kontrolóri chcú namieste vidieť výrobu a preverujú, aká je organizačná štruktúra firmy na Slovensku, ktoré aktivity sú uskutočňované na Slovensku a ktoré zo zahraničia. V prípade, že na Slovensku je len výroba, a získavanie zákazníkov a strategické rozhodnutia sú realizované mimo Slovenska spriaznenou spoločnosťou, majú tieto stratové spoločnosti na Slovensku daňový problém,“ hovorí Silvia Hallová, partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Výrobné firmy s manažérskym riadením v zahraničí môžu mať problém

„Firmy, ktoré dlhodobo vykazujú straty, by sa mali pozrieť na to, aké činnosti vykonávajú na Slovensku. V prípade, že zákazky na výrobu im alokuje spriaznená osoba, ktorá uzatvára zmluvy so zákazníkmi a výrobu zabezpečuje cez slovenskú spriaznenú spoločnosť, tieto spoločnosti by mali zbystriť pozornosť, pretože sa ich môže v blízkej dobe týkať daňová kontrola,“ upozorňuje Silvia Hallová.  Tieto firmy by mali so skupinou riešiť, ako majú nastavené transferové ceny, teda ceny za dodávky tovarov a služieb medzi spriaznenými osobami.

Pripravované súvisiace daňové zmeny: nové definície ekonomicky prepojených osôb

Novela zákona o dani z príjmov dopĺňa definíciu „významnej kontrolovanej transakcie“, za ktorú sa považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Za významný sa považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur.

Do zákona sa má dostať aj odvolávka na smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti. Je to snaha o čiastočné vyriešenie problému záväznosti uplatňovania smernice OECD v praxi a pri uplatňovaní záverov z daňových kontrol pri transferovom oceňovaní. „Dodnes vedieme diskusie so správou daní, ako je právne záväzná smernica pri uplatňovaní princípov z nej pri daňovej kontrole. Správca dane sa musí riadiť zákonmi Slovenskej republiky, ktoré boli zverejnené v Zbierke zákonov a  smernica podmienku zverejnenia nespĺňa. Táto odvolávka môže čiastočne túto neistotu odstrániť, keďže aplikácia smernice je čiastočne upravená v zákone o dani z príjmov,“ vysvetľuje Silvia Hallová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton. 

Novinkou v tejto oblasti je zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb. Podiely blízkych osôb (napr. manžel, manželka) sa budú spočítavať a ak ich súčet bude najmenej 25 %, budú sa považovať subjekty za ekonomicky prepojené. Ide o situácie, ak má napríklad manžel podiel 100 % v spoločnosti A a 15 % v spoločnosti B a manželka má takisto podiel 15 % v spoločnosti B. Podľa doterajšieho znenia ustanovenia spoločnosti A a B neboli prepojené, na základe nového ustanovenia sa už považujú za prepojené spoločnosti.