Začnime odkazom Learn&Lead – komu je určený?

9 princípov Uč sa a veď! je určený pre každého človeka vo chvíľach, keď bude jeho/jej sebavedomie podrobené skúške a on/ona sa bude musieť rozhodnúť, ako ďalej, so sebou, svojim životom, životom svojich blízkych či kolegov. Je vhodná najmä na dnešnú dobu, kedy sa celá spoločnosť „otriasa v základoch“.

Čo je hlavným posolstvom 9 princípov Learn&Lead?

Stojí za to ísť za hlasom svojho srdca. Stojí za to bojovať za seba a svoje sny. Stojí za to byť sám sebou a uvedomovať si svoj vplyv na tento svet. Je nevyhnutné preto učiť sa, rásť a rozvíjať počas celého svojho života. Ten, kto dnes zastane vo svojom rozvoji, je na počiatku svojho pádu.

Akú nadstavbu prináša tento prístup?

Prístup Learn&Lead nás učí odvahe, proaktivite, tímovosti, práci s našou intuíciou, otvorenosti novému, vytrvalosti, trpezlivosti, vďačnosti a viere vo svoje vlastné schopnosti. Človek, ktorý má dnes takúto výbavu má vysokú pravdepodobnosť úspešného začlenenia sa do rýchlo sa meniacej spoločnosti, v ktorej žijeme.

Akákoľvek skutočná zmena sa deje iba vtedy, ak prechádza človekom samotným. Unikátnym na týchto princípoch je ich prepojenie na jeden celok, ktorý iba vtedy, keď je aktívna každá jeho zložka (princíp), tak prináša skutočnú nadstavbu. Poradie princípov bolo dôsledne zvolené tak, aby logika postupu rozvoja osobnosti bola zrejmá a veľmi ľahko uchopiteľná každému, kto sa rozhodne vykročiť na cestu Learn&Lead.

Vychádza Learn&Lead z Vašej životnej cesty?

Áno, opiera sa o moju skutočnú životnú cestu rozvoja lektorky-manažérky jazykovej školy, kedy som sa rozhodla v čase krízy v roku 2010 nájsť budúcnosť pre svojich lektorov ako aj jazykovú školu. Cesta rozvoja Learn&Lead ponúka pohľad do vnútra človeka (môjho vlastného rozvoja) od momentu jeho rozhodnutia vykročiť vpred do neznáma až po uvedomenie si, že cesta je vlastne cieľ a čokoľvek sa v našom živote deje, sme to my, kto rozhoduje o tom, ako sa náš život bude ďalej vyvíjať. Je podstatné si uvedomiť svoje právomoci a zodpovednosti vyplývajúce z našich životných rolí a venovať im pozornosť naplno v súlade s presvedčením, ktoré máme.

Nakoľko sa však svet a všetko okolo nás mení, častokrát nám práve to naše presvedčenie môže stáť v ceste ďalšieho rozvoja, a tak je potrebné si nechať myseľ otvorenú a pružnú a cez pocity, ktoré máme, rozpoznávať tých skutočných „učiteľov“, ktorí nám pomáhajú kráčať na tejto našej životnej ceste. Ak mám napríklad svoje presvedčenie, že škola má fungovať „takto“ a to „takto“ nám, žiaľ, už neprináša očakávané výsledky, tak to „takto“ potrebujeme pustiť a vytvoriť nové „takto“. Ideálne spolu a v dialógu s tými, ktorí sú účastní našej služby, t.j. učiteľmi/lektormi/manažérmi/zriaďovateľmi/rodičmi/študentami/.

Ako vznikla kniha, ktorá rozvíja tieto princípy cez originálne ilustrácie? Kedy a v akej forme je dostupná táto publikácia?

Myšlienka napísať túto knihu ma napadla v čase, kedy som pracovala na anglickom preklade knihy Juraja Málika „Ťahák na úspech nájdeš vo svojej ruke“. V tom čase som poskytla rozhovor do vášho časopisu o novinkách, ku ktorým sme v poslednej dobe dospeli a v tom rozhovore som mala otázku, či existujú nejaké princípy Learn&Lead, pomocou ktorých by som mohla túto stratégiu priblížiť čitateľovi.

Otázka ma zaujala a tak som sa rozhodla, že tieto princípy spíšem. Keďže to bol rozhovor v slovenčine, tak som začala dvoma kľúčovými slovami  „Uč sa a veď!“.  Spísala som si ich pod seba, vedľa nich ich anglickú verziu a ku každému písmenu som vpísala životnú lekciu, ktorú som sa naučila počas mojej osobnej cesty rozvoja od 2010 do 2019. Slovenskú verziu princípov som mala hotovú v priebehu 20minút, pri tej anglickej som požiadala o pomoc moju priateľku Vicki Plant, s ktorou som pracovala na tvorivom preklade knihy Juraja Málika a dopracovali sme sa k anglickej verzii 9 princípov. Príbeh, ktorý je súčasťou princípov, mi pomohla vytvoriť moja dcéra Betka a konečnú verziu odkazu som dopracovala na letisku v Paríži v marci 2020 spolu s Gabrielou Lojovou, mojou „akademickou“mamou a zároveň garantkou programov pre vzdelávanie učiteľov v Harmony. Slovenský text potom prešiel ešte konečnou úpravou spisovateľky Andrejky Gregušovej a anglickému textu dala finálnu podobu moja dlhoročná zahraničná partnerka a vynikajúca lektorka Linda Polkowski z Anglicka.

Dnes je kniha k dispozícii v e-forme v angličtine a slovenčine, pracujeme na ďalších jazykových mutáciách pre krajiny v EÚ tak, aby sa dostala do povedomia každému záujemcovi bez rozdielu jeho znalosti cudzieho jazyka. To podstatné je obsah, ktorý v sebe skrýva.

Anotácia:

Kniha s myšlienkou Learn&Lead/Uč sa a veď! vám pomôže stať sa učiteľom, akého súčasný svet a spoločnosť potrebujú.  Nielen pre druhých, ale i pre seba samého. Význam slova učenie sme v dnešnej dobe okresali na termíny a poučky, ktoré sa stačí namemorovať a potom ich „sypať ako z rukáva“. Skutočné poznanie je však proces, ktorý prebieha neustále a je spätý ako s pevne definovanými zákonitosťami, tak i s vnímaním seba samého. Neučíme sa len z kníh, ale predovšetkým zo života. Ako zvládnuť náročné situácie, problémy, výzvy, ktorým na zemi čelíme všetci bez rozdielu?

Publikácia „9 princípov moderného človeka“ predstavuje 9 myšlienok, ktoré sú sprievodcom na ceste k spokojnejšiemu, šťastnejšiemu životu. Podľa konkrétnej životnej situácie si človek vyberá princíp, ktorý s ním najviac rezonuje a následne sa ho pokúša zaviesť do svojich myšlienok a konania. Postupne prechádza jednotlivými princípmi, ktoré z neho robia dobrého učiteľa a motivátora nielen pre seba, ale aj pre iných.

Kniha funguje ako prostriedok motivovania a učenie deviatich princípov sa dá zapojiť nielen do každodenného života, ale i do profesionálnej praxe, či už v prostredí školskom, manažérskom alebo domácom. Nestačí len učiť, treba aj poznať. A najlepšie začať so sebou samým.

Zároveň je 9 princípov k dispozícii i vo forme sady kartičiek, ktoré sú navrhnuté tak, aby s nimi mohli pracovať laici i učitelia na hodinách so svojimi žiakmi a študentmi.


---------------------------------------------------------

Od 21. mája 2020 do 16. júna 2020 bude prebiehať séria živých vstupov na tému 9 princípov Learn & Lead na FB Harmony Academy. Vysielať sa bude v angličtine v dňoch utorok a štvrtok od 18,00 do 18,30 hod. Ľudia budú môcť klásť Jane Chynoradskej otázky počas živého vysielania. Vysielania sú voľne dostupné každému, kto má záujem sa o týchto princípoch dozvedieť viac.
---------------------------------------------------------

Aký význam majú ilustrácie pri učení?

Vraví sa, že obrázok je hodný tisíce slov a ilustrácie, ktoré znázorňujú jednotlivé princípy Learn&Lead sú originálne dielo Ivany Turekovej, ktorú som si privolala na pomoc pri tvorbe tejto knižky. Moja predstavivosť a fantázia mi umožňuje vidieť veľa krásnych vecí, vytvárať obrazy, ktoré následne dokážem opísať, ale žiaľ, nemám talent kresliť a maľovať. Keďže si uvedomujem silu komunikácie cez obrázky, rozhodla som sa v dialógu s Ivanou vytvoriť ilustrácie tak, aby sme sa obe s nimi vedeli stotožniť a boli spokojné. Pracovali sme na nich pol roka a dnes som veľmi šťastná, že sú súčasťou mojej knihy. Veľa dospelých rado pozerá obrázky v časopisoch a novinách, je málo kníh pre dospelých, ktoré by boli „obrázkové“, a tak mám nádej, že naše ich zaujmú.

To, prečo som sa rozhodla pre takýto typ knihy, bolo ovplyvnené aj útlou knižkou od Virginie Satirovej „Self-esteem“, kde vyrozprávala príbeh o hodnote človeka. Jej prístup k človeku a jej psychológia, ktorú sa dnes učia študenti na VŠ ako i ktokoľvek, kto sa zapojí do seminárov certifikovaných lektorov-terapeutov, mi veľmi pomáha v mojom živote.

Dokáže prístup Learn&Lead nájsť talent a nasmerovať ho na správnu cestu?

Som presvedčená o tom, že uplatňovaním prístupu Learn&Lead dokáže človek postupe rozpoznávať dôležité súčasti svojho osobnostného rozvoja. Prirodzene tak môže nasmerovať svoj život smerom, kam ho „ťahá srdce“. To určuje smer cesty a jeho znalosti, schopnosti ako aj odborné kompetencie mu pomáhajú vysporiadať sa s nástrahami na tejto ceste. Je tak prizývaný sa neustále učiť a rozvíjať svoje danosti pre dosiahnutie cieľa svojej cesty.

V rámci Learn&Lead vediete aj rozvojový tréning. O čom je?

Jeho cieľom je posilniť sebavedomie účastníkov vo vieru v ich vlastné riešenia a naviesť ich tak na pozitívne myslenie. Všetko, čo sa nám v živote deje, má svoj význam. Je len na nás, ako to „čítame“ a vyhodnocujeme a kto nám pri tom pomáha, či podporuje nás. Deväť kľúčových odkazov obsiahnutých v týchto princípoch na seba logicky nadväzuje a ponúka cestu rozvoja osobnosti pre dnešnú rýchlo sa meniacu spoločnosť.

Seminár je dostupný v dvoch formách – prezenčnej ako aj online. Celkovo pozostáva z desiatich stretnutí, na ktorých sa postupne venujeme každému princípu zvlášť a učíme sa s nimi pracovať pre individuálne potreby účastníkov. Cena pre jedného účastníka je 100 Eur a termín začiatku najbližšieho tréningu je utorok 9.júna 2020 o 18,00 hod. Bude prebiehať v týždňových opakovaniach, vždy v utorok od 18,00 do 19,00 hod., a to do 11.augusta 2020 na Microsoft Teams.

Jeho zvláštnosťou je fakt, že je dostupný v angličtine, a tak motiváciou pre jeho účastníkov je rozvoj osobnosti za pomoci rozvoja komunikácie v angličtine.

Kontakt: jana@harmony.sk, 0903 412 551, Jana Chynoradská

---------------

O autorke:

Jana Chynoradská sa narodila v Trnave a od čias štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sa pohybuje v oblasti školstva a vzdelávania. V rokoch 2000 – 2005 viedla Dámsky  klub v Trnave, ktorého hlavnou náplňou boli osveta, charita a kultúra. Pôsobila zároveň ako predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR . Rola učiteľa pre ňu vždy znamenala oveľa viac, než len sprostredkovateľa obyčajných poučiek.  Ten pravý učiteľ musí podľa nej pristupovať k vedomostiam a k ich odovzdávaniu nielen s rozumom, ale aj so srdcom. Jej životným poslaním je pomáhať učiteľom rásť, aby sa tomuto povolaniu prinavrátilo potrebné uznanie, čo ju viedlo k napísaniu diela „9 princípov moderného človeka“. Kniha je akýmsi návratom k sebe a k učiteľskému poslaniu. Svoje postoje a myšlienky prezentuje aj vo vlastnej jazykovej škole Harmony Academy, ktorá úspešne pôsobí už od roku 2000.

Harmony Academy nie je len škola pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť cudzí jazyk, ale i miestom, v ktorom môžete čerpať inšpiráciu a povzbudenie. V rámci projektu Centra inovácií s názvom Learn&Lead ponúka špecializovanú výučbu dospelých. Ide o výsledok medzinárodnej spolupráce, ktorý získal aj podporu Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu. Hlavnú úlohu v ňom zohráva rola „Inšpirujúci učiteľ manažér“. Účastníci kurzov sa učia nielen komunikovať v cudzom jazyku na odbornú tému z rôznych oblastí, ale zároveň pri tom rozvíjajú svoju osobnosť pre potreby uplatnenia sa v živote. Jazyková škola Harmony Academy ponúka individuálny prístup zameraný na potreby žiaka a hlása motivujúci odkaz: „Buď konateľom vlastného života.“