Ako hovorí niekoľko múdrych prísloví, „Za chyby sa platí“ alebo „Kto si neprizná chybu, robí ďalšiu“. Z našej praxe, ale aj z informácií, ktoré publikovali rôzne inštitúcie, sme zosumarizovali výber častých problémov a chýb, ktoré robia zamestnávatelia v oblasti personalistiky, miezd a súvisiacej agendy. Snáď vám tým pomôžeme poučiť sa z chýb iných. Lepšie, než platiť za vlastné.

Inšpektorát práce (IP) je jedna z najčastejšie spomínaných inštitúcií. Rozpätie sankcií, ktoré môže IP udeľovať, je skutočne veľké. Pre ilustráciu, v SR je evidovaných cca 600.000 zamestnávateľov, cca 2,3 milióna zamestnancov a IP pri svojich kontrolách zistí za rok cca 8.000 porušení zákona.

Okrem najčastejších chýb, ktoré sú uvedené v grafe, je najväčším strašiakom sankcia za nelegálne zamestnávanie. Tá sa totiž môže prihodiť nielen podnikavcom, ktorí zamestnávajú „načierno“, ale aj poctivým zamestnávateľom. Stačí maličkosť – zabudnúť alebo dokonca iba odoslať neskoro registračný list zamestnanca do Sociálnej poisťovne (viď nedávno medializovaný prípad Jaguar Land Rover Slovakia). Niekedy môžu o sankcii rozhodnúť doslova minúty oneskorenia, ako sme zažili u jedného  klienta.

Okrem samotnej pokuty, ktorá začína na 2.000 €, je ďalším trestom aj zaradenie do databázy nelegálne zamestnávajúcich spoločností, čo môže mať na firmu ďalšie negatívne následky. Našťastie, po dlhej dobe sa zdá, že tento predpis bude novelizovaný a už nebude rovnítko medzi neskorým prihlásením a nelegálnym zamestnávaním.

Čo sa týka chýb voči Sociálnej poisťovni, najčastejšie nedostatky sa týkajú nesplnenia oznamovacích povinností, alebo ich vykonanie nesprávnym spôsobom. Jedná sa o.i. aj o už spomínanú registráciu nového zamestnanca alebo zamestnávateľa, zmeny údajov u zamestnávateľa, správne nahlasovanie prerušení poistenia, materských/rodičovských dovoleniek. Ďalšia široká oblasť sú nesprávne alebo oneskorené vykazovacie povinnosti (napr. nesprávne typy výkazov, nesprávne stanovenie a posúdenie vymeriavacích základov u rôznych typov zamestnancov atď.). Tým, že rôznych kombinácií príjmov, typov právnych vzťahov, typov poistencov a poistných fondov je naozaj veľa, je veľký aj priestor na omyly. Samozrejme nemôžu chýbať ani problémy s platobnou disciplínou, na ktorej si poisťovňa naozaj zakladá. Penále predpíše podľa našich skúseností už aj pri jednodennom omeškaní sa s platbou voči nahlásenému dátumu výplaty príjmov. Takisto si zakladá aj na správnom označovaní platieb v zmysle príslušnej vyhlášky.

Podľa údajov zdravotných poisťovní až cca 10% podaných výkazov a hromadných oznámení obsahuje chyby. Základná typológia chýb je veľmi podobná tej u sociálneho poistenia, aj keď  vnútorne sa líšia, keďže oznamovacie a vykazovacie povinnosti a celkovo postupy voči zdravotným poisťovniam sú odlišné ako pri Sociálnej poisťovni.

Výpočet by nemohol byť kompletný bez uvedenia Finančnej správy, Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Doplnkových dôchodkových spoločností a pod.  O tých si povieme nabudúce.