Aj keď práca (v drvivej väčšine za počítačom) je v prípade home office rovnaká ako na pracovisku, zásadne sa menia podmienky, v ktorých ju pracovník vykonáva. S touto zmenou súvisí aj prakticky celá oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri dochádzaní na pracovisko je všetko jasné a povinnosti zamestnávateľa i zamestnanca jasne definované vrátane zodpovednosti za následky ich porušenia. Ale ako by sa mali tieto zásady preniesť z pracoviska do súkromnej domácnosti?

Stanovte jasné pravidlá

Na úvod asi treba zopakovať, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Seriózny zamestnávateľ by preto mal (aj keď tak zo zákona zatiaľ nemusí) so svojím pracovníkom uzavrieť aspoň rámcovú dohodu, ktorá sa bude týkať podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca, pracujúceho z domu. A to tak v oblasti fyzického i duševného zdravia, ako aj mechanizmov kontroly. Hoci univerzálny návod neexistuje, pretože podmienky sú v prípade každého jedného zamestnanca odlišné, odborníci jasne definovali niekoľko základných, všeobecných pravidiel, ktorými by sa zabezpečenie zdravého a bezpečného domáceho pracoviska malo riadiť.

Fyzické zdravie

V prvom rade je potrebné zabezpečiť, aby domáce pracovisko spĺňalo všetky požiadavky na pohodlie a ergonómiu. Základ je pohodlné sedenie na ergonomicky tvarovanej kancelárskej stoličke s chrbtovou opierkou, ktorú by si zamestnanec mohol požičať zo svojho pôvodného pracoviska. Monitor počítača by mal byť umiestnený vo vzdialenosti 50 až 75 cm od očí, horná tretina obrazovky by mala byť na úrovňou očí. Všetky náležitosti, často používané pri práci, by mali v byť v pohodlnom dosahu na stole, zreteľne by mali byť uvedené kontakty núdzových liniek.

Doprajte si pokoj na prácu

Domáce pracovisko by malo byť striktne oddelené od ostatného priestoru, najlepšie v samostatnej miestnosti, ak to nie je možné, tak aspoň vo vyhradenej časti izby. Ideálne je tiež hlukové oddelenie pracovnej stanice od ostatného priestoru. Všetky káble a elektrické zariadenia by mali byť zabezpečené proti náhodnému rozliatiu kávy či nápoja, podlaha čistá a rovná, v miestnosti by malo byť zabezpečené dostatočné vetranie prípadne klimatizácia a, samozrejme, primerané osvetlenie.

Seďte zdravo a pohodlne

Človek by mal pri počítači sedieť vzpriamene, zadná strana kolien by mala byť vzdialená od hrany sedáka stoličky 2-3 centimetre. Predĺžené hodiny v rovnakej polohe tela alebo opakované pohyby môžu viesť k rôznym poraneniam pohybového aparátu.

Nezabúdajte na prestávky

Zatiaľ čo na pracovisku človek pomerne často svoju stoličku opúšťa, v domácnosti má pohybu počas práce podstatne menej. Preto je dôležité (napríklad s pomocou budíka či pripomienky v mobile) dodržiavať režim krátkych prestávok pre strečing nôh, ramien, chrbta alebo inú ľahkú fyzickú aktivitu.

Vyhýbajte sa rutine

Pri počítači sa odporúča dodržiavať pravidlo 20/20/20 – každých 20 minút sa aspoň 20 sekúnd pozerať na predmet, vzdialený najmenej 20 stôp (cca 6 metrov). V dôverne známom domácom prostredí ľudia zvyknú podceňovať bezpečnostné riziká ako napríklad roztrhaný koberec, klzká podlaha, rozhádzané veci, domáce zvieratá či nebezpečenstvo vzniku požiaru. Každá rutina znižuje ostražitosť.

Psychické zdravie

Veľký problém predstavuje dodržiavanie pracovného času, ktorý začne splývať s každodenným domácim životom. Odborníci preto odporúčajú jasne si vymedziť hranicu, napríklad stanovením a dodržiavaním pevných pracovných hodín. Začať ráno napríklad krátkou prechádzkou, simulujúcou cestu do práce a dodržiavaním určitého rituálu, ako keby človek naozaj išiel do práce. Počas pracovných hodín, aj keď má človek chvíľu voľna, by sa nemali vykonávať domáce práce ako upratovanie, umývanie riadu či pranie.

Komunikujte

Práca z domu môže u niektorých zamestnancov vytvárať pocit izolácie. Chýba im každodenný kontakt s kolegami, relaxačné „klábosenie“ pri kávičke či cesta do kantíny. V tomto prípade je aspoň čiastočnou náhradou organizovanie neformálnych videokonferencií pre zamestnancov, na ktorých sa nepreberajú pracovné záležitosti, ale ľudia sa môžu medzi sebou voľne a bez dozoru porozprávať o čomkoľvek.

Utužujte vzťahy

Udržať pocit spolupatričnosti v kolektíve je z hľadiska prístupu a výkonnosti pracovníkov dôležité aj vtedy, ak pracujú individuálne z domu. Osobný kontakt sa však nikdy nedá úplne nahradiť, preto odborníci odporúčajú častejšie organizovať pracovné stretnutia či obľúbené teambuildingy. 

Bez papučovej kultúry

Firemnú kultúru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je možné preniesť aj do prostredia domácej práce. Dôležitú úlohu zohráva komunikácia medzi zamestnávateľom a pracovníkom, motivácia i jasné stanovenie stanovenie si pravidiel. Písomnou formou by mala byť upravená zodpovednosť v prípade pracovného úrazu, jeho posúdenia ako aj odškodnenie.

Pomôžte svojim ľuďom

Zamestnávateľ by mal ústretovo pristupovať k potrebám pracovníka, napríklad poskytovaním či preplácaním predmetov či služieb (elektrina, vykurovanie, voda...), potrebných k pracovnej činnosti. Podobne ako na pracovisku, aj doma je spokojnosť ľudí s pracovnými podmienkami základom pre efektívne a kvalitne vykonávanú prácu.

Tipy pre bezpečné a zdravé domáce pracovisko

Všeobecné

- Zabezpečte, aby bol váš pracovný priestor chránený pred hlukom a rušením a aby zodpovedal vašim potrebám.

- Udržujte podlahy čisté, bez prekážok a pravidelne ich kontrolujte.

- Zabezpečte elektrické a telefónne káble pod stolom a mimo zdrojov tepla.

- Zariaďte vo svojom pracovnom priestore dostatočné osvetlenie, teplotu a vetranie. - Uistite sa, že koberce nie sú rozstrapkané alebo opotrebované a sú pripevnené k podlahe.

- Dbajte, aby boli prostriedky prvej pomoci ľahko dostupné.

- Zaistite, aby boli pohotovo dostupné núdzové telefónne čísla (nemocnica, hasičský a policajný útvar)

 

 Protipožiarna ochrana

- Pravidelne kontrolujte detektory dymu a vymeňte ich batérie raz ročne.

- Zabezpečte, aby boli prenosné hasiace prístroje ľahko dostupné, pravidelne kontrolované a funkčné.

- Odstráňte prekážky z dverí a chodieb.

- Prenosné ohrievače skladujte a umiestnite mimo horľavých materiálov.

- Vypracujte plán evakuácie v prípade požiaru a pravidelne ho precvičujte.

 

Elektrické zariadenia

- Presvedčte sa, či sú elektrické zásuvky bezpečné a prístupné.

- Zabezpečte prepäťové ochrany elektrických zariadení.

- Panely, zásuvky, šnúry a zástrčky pravidelne kontrolujte, či sú v dobrom stave.

- Nespájajte viac predlžovacích káblov do jedného.

- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite ho.

 

Pracovné stanice

- Používajte ergonomické stoličky, ktoré sú nastaviteľné a majú podporné operadlo.

- Vytvorte si dostatočný priestor pre nohy a zabezpečte primerané osvetlenie.

- Umiestnite obrazovku počítača na úroveň očí bez oslnenia.

- Na konci pracovného dňa počítače vždy vypnite.

- Pravidelne pozerajte mimo obrazovky a doprajte si mikroprestávky.