Podstata zodpovednosti spočíva vo vzniku nepriaznivého právneho následku, ktorý postihuje toho, kto porušil, resp. ohrozil pôvodnú právnu povinnosť.Samotná funkcia zodpovednosti spočíva na jednej strane v úhrade majetkovej ujmy, na strane druhej ako určitá forma prevencie pred nežiaducim konaním.Konanie konateľa a jeho zodpovednosť za prípadné negatívne dôsledky spojené so sankciami je potrebné rozlišovať z hľadiska priority ochrany záujmov spoločenského systému, pričom jednotlivé druhy zodpovednosti sa môžu vzájomne prelínať:Trestnoprávna zodpovednosťtrestnoprávna zodpovednosť ako najzávažnejší dôsledok porušenia právnych predpisov...