Zodpovednosť konateľa

Martin Dočár

Martin Dočár  // 15.1.2009

Konateľ je výkonným orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným. Tým, že konateľ súhlasil s ustanovením do funkcie, preberá na seba ťarchu v podobe zodpovednosti za riadne plnenie všetkých práv a povinností vzťahujúcich sa k tejto funkcii.